برچسب: شب قدر

شب های قدر :-(

  بگذار تا بميرم در اين شب الهي ورنه دوباره آرم رو روي روسياهي  چون رو كنم به توبه، سازم نوا و ندبه چندان كه باز گردم گيرم ره تباهي  چون رو كنم به احياء، دل زنده گردم اما دل مرده مي‏شوم باز با غمزه گناهي  گرچه به ماه غفران بسته است دست شيطان بدتر […]